Regulamin

Regulamin strony www.optometrica.pl

Osoby korzystajace ze strony www.solidneprogramowanie.pl  oświadczają, że:
• mają ukończone 18 lat
• posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
• nie działały na szkodę spółki Optometrica
• nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za: umyślne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, umyślne przestępstwa skarbowe.


Osoby nie spełniające któregokolwiek z warunków nie są uprawnione do korzystanie zes strony www.optometrica.pl.